Leveringsvoorwaarden

Downloaden als PDF

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van PakDeZon. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Consument: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten van PakDeZon verwerft of gebruikt.

b. Diensten: alles dat niet valt onder Zaken, zoals advisering, installeren en monteren, inspecteren, testen, vervoeren of andere diensten.

c. PakDeZon: PakDeZon, geregistreerd bij Kamer van Koophandel te Hoorn onder KvK-nummer 55314864.

d. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen PakDeZon en Consument met betrekking tot de Producten.

e. Producten: Zaken en/of Diensten

f. Werk: het conform de overeenkomst leveren c.q. installeren van de Producten.

g. Zaken: zonnepanelen, ondersteuningsconstructies, bevestigingsframes, losse systemen, materialen (in de ruimste zin des woord), onderdelen, documentatie en rapporten, zoals bedoeld in de Overeenkomst.

1.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Consument wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen indien dit schriftelijk overeengekomen is en alleen voor de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van PakDeZon gelden zolang de voorraad strekt.

2.2 Onverminderd artikel 2.1, is iedere aanbieding van PakDeZon 30 dagen na datum geldig tenzij de offerte een andere termijn vermeldt.

2.3 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door Consument van het aanbod van PakDeZon.

2.4 Een Overeenkomst kan zowel schriftelijk als door middel van elektronische communicatievormen (e-mail, internet) tot stand komen. Elektronische bestanden van PakDeZon gelden, voor zover de wet dit toelaat, als bewijs.

 

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1 De door PakDeZon opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief alle overige kosten, heffingen of belastingen.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De door PakDeZon in haar aanbiedingen gespecificeerde vergoedingen als gevolg van subsidie- of stimuleringsmaatregelen zijn inschattingen en dienen slechts ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend aangezien deze vergoedingen worden uitgekeerd door andere instanties.

3.4 Eventuele bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk ter kennis van PakDeZon te worden gebracht uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op verval van dat recht.

3.5 Betaling van het Werk geschiedt in één keer: 100% betaling bij oplevering. Indien het bedrag van de offerte hoger is dan € 12.000,-  geschiedt betaling in 2 termijnen: 50% bij opdracht en 50% bij oplevering. Betalingsdatum is 14 dagen na factuurdatum.

3.6 Consument is over de bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan vanaf die dag de wettelijke rente verschuldigd.

3.7 Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Consument. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt ten minste 15 % van het door Consument verschuldigde bedrag, met een minimumvergoeding van € 150,-. PakDeZon heeft het recht de werkelijk gemaakte incassokosten op Consument te verhalen.

 

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst (incl. meer-/minderwerk) / Installatie

4.1 PakDeZon voert het Werk uit zoals overeengekomen.

4.2 PakDeZon is bevoegd om bij de uitvoering van het Werk derden (bijvoorbeeld zzp-ers) in te schakelen.

4.3 Alle opgaven door PakDeZon van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. PakDeZon staat er echter niet voor in dat zich geen afwijkingen voordoen.

Consument dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot het Werk van PakDeZon of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk door of vanwege PakDeZon geen vertraging ondervindt. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt Consument in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a. Het personeel van PakDeZon en/of de door PakDeZon ingeschakelde derden, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien PakDeZon dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan Consument heeft medegedeeld.

b. De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

c. Het dag goed bereikbaar is met een hoogwerker en/of steiger.

d. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

e. Er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Werk wordt uitgevoerd, tenzij gelijktijdig aan asbestsanering wordt gedaan.

f. Er in de directe nabijheid van/onder het dak van de woning waarop de zonnepanelen worden gemonteerd een ruimte beschikbaar voor het monteren van de omvormer aan de muur (minimaal benodigde oppervlakte 0,5 m2), waarbij de temperatuur in de ruimte kleiner is dan <60°C en de luchtvochtigheid niet condenserend is.

 

4.4 Consument dient zich er van te verzekeren dat en verklaart dat het dak waarop de Zaken geplaatst worden geschikt is om het gewicht van de Zaken te dragen.

4.5 Meer-/minderwerk voor een bedrag van meer dan €300,- wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van PakDeZon respectievelijk Consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

 

Artikel 5. Levering

5.1 Het Werk is opgeleverd wanneer Consument een daartoe door PakDeZon verstrekt opleveringsdocument heeft ondertekend.

5.2 Het Werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd:

- Hetzij wanneer 14 dagen zijn verstreken nadat Consument van PakDeZon de mededeling heeft ontvangen dat het Werk is voltooid en Consument heeft nagelaten het Werk binnen die termijn te aanvaarden of te protesteren;

- Hetzij wanneer Consument het Werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het Werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is;

- Hetzij, in geval van levering van losse systemen en/of materialen, wanneer de Zaken zijn afgeleverd op het in de Overeenkomst overeengekomen adres.

5.3 Wanner partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het Werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en Risico

6.1 De eigendom van de Zaken gaat, ongeacht de feitelijke (op)levering , pas over op Consument nadat deze al wat hij op grond van de Overeenkomst aan PakDeZon verschuldigd is volledig heeft voldaan.

6.2 Na levering blijft PakDeZon eigenaar van Zaken zolang Consument:

a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of andere gelijksoortige Overeenkomsten;

b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige Overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde Overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

6.3 Zolang er op geleverde Zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Consument deze buiten zijn normale bedrijfsvoering niet bezwaren, niet aan derden in pand geven of als zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden doen dienen.

6.4 Nadat PakDeZon zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde Zaken (laten doen) terug halen van de plaats waar zij zich bevinden. Consument verleent PakDeZon reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Consument in gebruik zijnde ruimten/plaats te (doen) betreden en stelt PakDeZon in de gelegenheid de Zaken te verwijderen.

6.5 Als PakDeZon geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is consument verplicht de nieuw gevormde zaken aan PakDeZon te verpanden.

6.6 Consument is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van PakDeZon te bewaren.

6.7 Het risico van de Producten gaat over op Consument op het moment dat deze door PakDeZon aan Consument ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 7. Inspectie, klanten en garantie

7.1 Consument inspecteert en/of test de Producten direct na aankomst op de plaats van bestemming respectievelijk na oplevering van het Werk. Eventuele reclames over zichtbare gebreken, worden op verval van het recht daartoe uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van het gebrek schriftelijk aan PakDeZon meegedeeld.

7.2 Consument beschikt uitsluitend over de wettelijke rechten inzake vrijwaring voor verborgen gebreken en garantie. Gebreken dienen evenwel binnen de twee maanden na het vaststellen ervan te worden gemeld aan PakDeZon. PakDeZon kent aan Consument geen enkele verdergaande commerciële garantie toe.

7.3 Consument stelt PakDeZon in staat om een feitelijk controle van de klachten/gebreken uit te (laten) voeren.

7.4 In geval van kleine gebreken, vooral die welke het beoogde gebruik van een Product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal PakDeZon dergelijke kleine gebreken alsnog zo spoedig mogelijk (laten) verhelpen. Blijkt dit onmogelijk of zeer belastend voor PakDeZon, dan heeft Consument het recht op een passende prijsvermindering.

7.5 Door Consument gemaakte kosten voor de inspectie en klachten, zijn voor diens rekening.

7.6 De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:

a. Door anderen dan PakDeZon wijzigingen zijn aangebracht aan de Producten.

b. De op de Producten aangebrachte, individuele herkenningstekens zijn verwijderd of verwijderd zijn geweest.

c. De Producten op een ondeskundige wijze en/of zonder inachtneming van de daarvoor geldende (wettelijke) regels en gebruiksvoorschriften zijn geïnstalleerd of gebruikt, tenzij de installatie door PakDeZon zelf werd verricht.

d. Gedurende de garantietermijn geen periodiek onderhoud is verricht aan Zaken die onderhoud behoeven.

e. Producten voor andere doeleinden werden gebruikt dan waarvoor die volgens de productinformatie en/of Overeenkomst zijn bestemd.

7.7 In geval van consultancy en/of advies Diensten wordt geen garantie gegeven.

7.8 Geen garantie geldt op de technische middelen die bedoeld zijn om regelmatig te worden vervangen en/of aan normale slijtage onderhevig zijn.

 

Artikel 8. Intellectueel Eigendomsrecht (IE rechten)

8.1 Alle IE-rechten, waaronder auteursrechten en octrooirechten, op de Producten berusten uitsluitend bij PakDeZon en/of haar licentiegevers. De Overeenkomst met Consument strekt niet tot overdracht van enig IE-recht aan Consument.

8.2 Publicatie(s) door Consument over door PakDeZon geleverde Producten, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door PakDeZon.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Indien PakDeZon door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen tegenover Consument kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat PakDeZon alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat PakDeZon in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat PakDeZon tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

9.2 Indien de overmacht toestand langer dan twee maanden van de overeengekomen lever/prestatietermijn heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder voor de gevolgen van die ontbinding tegenover de andere partij aansprakelijk te worden. In dat geval behoudt PakDeZon aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden c.q. gedane leveringen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 PakDeZon is niet aansprakelijk voor enige directe of gevolgschade van Consument of door Consument ingeschakelde derden, daaronder begrepen:

- Gederfde winst;

- Een lagere opbrengst van de Zaken als gevolg van schaduw, vuil en/of uitschakeling van de Zaken;

- Gemiste besparingen;

- Schade aan de Zaken door brand, natuurrampen (zware storm, overstromingen, aardbeving) en atmosferische ontladingen (blikseminslag);

- Waterschade in of aan het pand en de daarin aanwezige zaken als gevolg van lekkages;

- Schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

10.2 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan PakDeZon te worden gemeld, tenzij Consument aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

10.3 De aansprakelijkheid van PakDeZon tegenover Consument is beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het Product en/of Werk waardoor de schade is ontstaan.

10.4 PakDeZon is nimmer aansprakelijk indien de schade is ontstaan door aan Consument toerekenbare omstandigheden zoals (maar niet beperkt tot) het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie aan PakDeZon.

10.5 PakDeZon vrijwaart Consument tegen gerechtvaardigde aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van haar Werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van PakDeZon zelf of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde hulppersonen, zoals zzp-ers.

 

Artikel 11. Opschorting, beëindiging en ontbinding

11.1 In geval van faillissement zullen alle Overeenkomsten met Consument vanwege rechtswege zijn ontbonden.

11.2 Indien Consument niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die uit enige Overeenkomst voortvloeit, is Consument direct in verzuim en is PakDeZon gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

a. De uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

b. Die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd PakDeZon ’s recht op schadevergoeding.

11.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 11.1 of artikel 11.2 zijn alle vorderingen van PakDeZon op Consument uit hoofde van die Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is PakDeZon gerechtigd de betreffende Zaken die niet al in eigendom zijn overgegaan terug te (laten) nemen.

 

Artikel 12. Overdracht van rechten

Het is PakDeZon toegestaan de in enige Overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In dat geval zal PakDeZon Consument hiervan tevoren op de hoogte brengen. Deze overdacht zal echter slechts met instemming van Consument kunnen geschieden zo voor hem de garanties geringer kunnen worden.

 

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens

13.1 De persoonsgegevens van Consumenten die PakDeZon in het kader van de Overeenkomst ontvangt, zullen door PakDeZon worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

13.2 PakDeZon, die optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking, zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor-  zover noodzakelijk - de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede voor direct marketing, marktonderzoek en klantenbeheer.

13.3 De doorgifte van deze persoonsgegevens aan derden vindt niet plaats.

13.4 Consument beschikt over een recht op toegang, verbetering en, in geval van direct marketing, verwijdering van zijn persoonsgegevens.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter te Alkmaar.

 

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Het uitstellen of nalaten door PakDeZon om strikte nakoming te vorderen van Consument of om een andere aan haar toekomend recht uit te oefenen, brengt geen afstand van recht met zich mee.

15.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig of anderszins niet verbindend mocht zijn, blijven alle overige bepalingen toepasselijk en wordt de betrokken bepaling zodanig toegepast als het meest overeenkomt met haar strekking zonder strijdigheid met de wet.

15.3 PakDeZon heeft het recht deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 PakDeZon

Ontwerp en ontwikkeling door WEBmetContent